PERSONVERNERKLÆRING

Advokatfirma Lohne Krokeide mottar personopplysninger om de som besøker våre nettsider eller oppretter et klientforhold hos oss.

PERSONVERNERKLÆRING FOR KUNDER OG ANDRE

- Oppdatert august 2023

Advokatfirma Lohne Krokeide mottar personopplysninger om de som besøker våre nettsider eller oppretter et klientforhold hos oss.

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi behandler dine personopplysninger.

Formålet med personvernerklæringen er å gi informasjon om behandlingen av  personopplysninger i henhold til de kravene som følger av personvernforordningen (GDPR) og personopplysningsloven, som begge trådte i kraft 20. juli 2018.

Behandlingsansvarlig

Advokatfirma Lohne Krokeide ved styret er behandlingsansvarlig for personopplysninger vi behandler. Det daglige behandlingsansvaret ligger hos daglig leder Arne Krokeide. Henvendelser om personvern kan rettes til krokeide@advokatlk.no

Behandlingsformål

Vi driver advokatvirksomhet i samsvar med reglene i domstolsloven kapittel 11.

Når vi registrerer nye klienter og avtaler advokatoppdrag, innhenter vi flere personopplysninger som navn, kontaktinformasjon/adresse, arbeidssted, fødselsnummer og øvrige typer opplysninger og vurderinger av og om personer som vil være relevant for kundeforholdet og det konkrete oppdraget. Dette gjelder både når vi inngår advokatoppdrag med private og når vi inngår advokatoppdrag med bedrifter.

For bedriftsklienter vil det normalt være minst en kontaktperson med fullmakt, som vi  registrerer personopplysninger om. I tillegg vil det normalt være nødvendig å samle inn og behandle en rekke andre personopplysninger fra bedriften for å løse advokatoppdraget. I mange oppdrag kan vi også be om personopplysninger om tredjeparter som kan være eller bli involvert i oppdraget. Tredjeparter har ikke rett til innsyn i personopplysninger vi evt. behandler, pga. advokaters lovfestede taushetsplikt.

Advokater er pålagt å foreta kundekontroll ved registrering av nye klienter basert på hvitvaskingslovens bestemmelser. Personopplysningene vi mottar innhentes vanligvis via klient. I enkelte oppdrag vil vi måtte kontrollere og supplere disse opplysningene vi har fått opp mot offentlige registre m.m

I særskilte tilfeller er vi også pålagt å informere myndighetene om forhold som inneholder personopplysninger.

Noen saker medfører også at vi må samle inn og behandle «sensitive personopplysninger» som helseopplysninger, legning, medlemskap, politisk ståsted og evt. religionsforhold. Straffbare forhold som er registrert kan også bli lagret i advokatoppdrag hos oss.

I advokatoppdrag generelt vil grunnlaget for å behandle personopplysninger være at dette er nødvendig for; å oppfylle vår avtale med klienten, jf. personvernforordningens artikkel 6 nr. 1 (b), for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påligger vårt kontor, jf. personvernforordningens artikkel 6 nr. 1 (c).

For behandling av personopplysninger evt. for tredjeparter i et advokatoppdrag, vil i grunnlaget for dette være artikkel 6 nr. 1 (f) når behandlingen av opplysningene er nødvendig for å løse advokatoppdraget og den registrertes interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter ikke går foran og krever vern av personopplysningene.

For registrering av personsensitive opplysninger er grunnlaget for dette at det er nødvendig for å forsvare et rettskrav, jf. personvernforordningens artikkel 9 nr. 2 (f). Og ved evt.straffbare eller mulig straffbare forhold, er behandlingsgrunnlaget tilsvarende personvernforordningen artikkel 9 nr. 2 (a) og, eller (f), jf. personopplysningsloven § 11.

Alle opplysninger om sak arkiveres i 10 år etter saken er avsluttet, deretter blir opplysningene slettet.

Besøk på vår hjemmeside

Vår hjemmeside registrerer aktivitet som foregår der, for å bla. sikre oss mot dataangrep. Opplysninger som lagres er ip-adresse og evt. de lenker som har blitt brukt.  Grunnlaget for å gjøre dette finnes i personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 (f).

Vårt kontor kan også gjennom våre samarbeidspartnere gjennomføre noe analyse av besøk på hjemmesiden via Google Analytics. Besøkendes ip-adressen vil da i tilfelle anonymiseres før den benyttes hos Google. Grunnlaget for analyse baserer seg Cookies (informasjonskapsler). Grunnlaget for bruk av Cookies er via samtykke, jf. ekomloven § 2-7b.

Kunder eller tredjeparter som kommuniserer med oss på e-post eller via møter på nett (Teams eller lignende), kan få sine personopplysninger lagret hos oss. Opplysningene slettes regelmessig når de ikke lenger er nødvendig.

Grunnlaget for å lagre slike opplysninger finnes i personvernforordningens artikkel 6 nr. 1 (f), slik at vi ved behov kan dokumentere den bistanden som er ytt.  

Regnskapsførsel m.m.

Aktuelle leverandører vi benytter vil bli registrert i regnskapssystemet vi bruker. Det er kun nødvendig informasjon som lagres slik at vi kan betale fakturaer også via skalt EHF. Opplysninger som registreres er normalt navn, yrkestittel, e-post og telefon.

Personopplysningene lagres hos oss så lenge vedkommende er kontaktperson hos aktuell leverandør/selger.

Noen opplysninger kan bli lagret lenger pga. bokføringslovens bestemmelser som krever at advokatfirmaer må oppbevare bilag i fem år. Dette er derfor en lagring vi er forpliktet til via personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 (c).

Dine rettigheter og sletting

Du har i utgangspunktet rett å be om innsyn i de personopplysningene vi har lagret om deg. Vi kan rette eller endre dine personopplysninger dersom disse ikke er korrekte og du ber om det.

I enkelte tilfeller kan du ha rett til å kreve at vi begrenser lagring av dine personopplysninger.

Henvendelser vedrørende dine rettigheter kan rettes til krokeide@advokatlk.no

Personopplysninger om deg slettes snarest mulig etter at vi har mottatt henvendelse om det og i samsvar med lovpålagte frister.

Opplysninger kan bli oppbevart videre dersom vi har lovmessig grunnlag og behov for det. Hvis vi har slikt grunnlag får du orientering om dette hvis du henvender deg til oss.

Vi lagrer personopplysninger så lenge vi har et lovlig grunnlag for dette, men ikke lenger enn hva som er nødvendig for å sikre grunnlaget for at opplysningene ble innhentet.

Sikkerhet

Vi har etablert nødvendige tiltak for å sikre at personopplysninger vi mottar behandles på en trygg måte. Vi evaluerer jevnlig sikkerheten i firmaets systemer.

Overføring av personopplysninger til tredjepart

Vi vil ikke overføre eller utlevere dine personopplysninger med andre, med unntak av følgende forhold:

  • Nødvendige ytelser fra leverandører som drifter våre datasystemer. Disse kan få tilgang til personopplysninger vi lagrer iht. deres drift av systemene. Våre databehandlere har tilhold i EØS-området, og er forpliktet til å følge samme personvernlovgivning. Vi har skriftlige databehandleravtaler med våre leverandører.
  • Overføring med bakgrunn i lov eller dom/kjennelse
  • Lovpålagt rapporteringsplikt, hvitvasking. Advokater har plikt til å rapportere til ØKOKRIM dersom det foreligger mistanke om transaksjoner knyttet til straffbare handlinger eller terrorfinansiering.

Klage

Du kan klage til Datatilsynet dersom du mener vår behandling av dine personopplysninger ikke er i henhold til denne personvernerklæringen eller gjeldende personvernlovgivning.

 

Kontaktinformasjon for vår bedrift

Advokatfirma Lohne Krokeide
Organisasjonsnummer: 986 516 018

Telefon: 61140190
E-post: post@advokatlk.no
Adresse: Hunnsvegen 2, 2821 Gjøvik

 

HAR du spørsmål eller ønsker å diskutere en sak?

Alle henvendelser behandles selvsagt konfidensielt og ihht. personvernsloven.