659x867

Trygderett

Trenger du hjelp i sak som gjelder rettigheter og plikter knyttet til trygdeytelser?

• Har du fått avslag på søknad om trygdeytelser fra NAV og er uenig i avgjørelsen?
• Har du blitt fratatt trygdeytelser eller fått redusert trygdeytelser og mener at dette ikke er riktig?
• Er du blitt ilagt et betalingskrav av NAV som du mener er feil?
• Trenger du hjelp til å forstå regelverket og dine rettigheter i en sak som gjelder NAV?
• Trenger du hjelp i kommunikasjonen med NAV?

Våre advokater har god erfaring med klagesaker for NAV og kan bistå på ethvert steg i prosessen. Kontakt oss for en vurdering av din sak.

Det er Folketrygdloven som regulerer trygdeordningene. Formålet med loven er i å gi innbyggere i Norge en grunnleggende trygghet i tilfelle sykdom, skade, arbeidsledighet eller andre hendelser som kan føre til tap av inntekt.
Lovens ordninger skal kompensere for inntektsbortfall.

Folketrygdloven omfatter en rekke trygdeordninger, blant annet

• sykepenger
• arbeidsavklaringspenger
• uføretrygd
• alderspensjon
• barnebidrag
• foreldrepenger og
• pleiepenger

Loven fastsetter vilkår for å få disse ytelsene, og det er NAV som tar stilling til om man har krav på ytelser etter folketrygdloven.

Hvis du mener at et vedtak fra NAV er feilaktig eller urimelig, kan du klage på vedtaket.

For å klage på vedtak fra NAV må du sende inn en skriftlig klage innen seks uker fra det tidspunkt du mottok vedtaket. I klagen må du forklare hva du mener er feil med vedtaket og hvorfor du mener dette.

Klagen sendes til NAV. NAV vil gjennomgå saken din på nytt og vurdere klagen. Dersom NAV opprettholder vedtaket etter klagebehandlingen, kan du klage videre til Trygderetten.

Dersom du har inntekt og formue under fastsatte grenser, har du krav på fri rettshjelp ved klage på vedtak etter folketrygdloven. Fri rettshjelp i klagesaker for NAV betyr at advokatbistand er helt eller delvis dekket av staten. Det er din inntekts- og formuessituasjon som er avgjørende for om du får dekket utgifter til advokat.

Våre advokater kan vurdere om du har krav på fri rettshjelp i en sak mot NAV.