659x867

Strafferett

Våre advokater har lang og bred erfaring innen strafferetten. Vi bistår jevnlig som forsvarere og bistandsadvokater i straffesaker. To av våre advokater er faste forsvarere ved Vestre Innlandet tingrett og Eidsivating lagmannsrett. Én av våre advokater er fast bistandsadvokat ved de samme rettsinstansene.  

Slike faste verv gis til advokater med lang erfaring. Dersom du under etterforskningen eller forut for en rettssak ikke ønsker deg en spesifikk advokat, men har krav på advokat, vil du få oppnevnt en av de faste advokatene.

Gjerningspersonen i en straffesak omtales som mistenkt, siktet eller tiltalt. Offeret i en straffesak omtales som fornærmede.

Dersom du er mistenkt, siktet eller tiltalt i en straffesak har du rett til å la deg bistå av en forsvarer på et hvert trinn av saken.
Du velger selv hvem du vil la deg bistå av, og du står fritt til å bytte advokat underveis i saken. I straffesaker er kjemien mellom advokaten og klienten spesielt viktig.

Det er viktig at du tar kontakt med en advokat så tidlig som mulig i saken. Vi kan bistå med råd under etterforskingen, bistå under avhør, kontrollere politiets arbeid i saken, fremsette krav om etterforskingsskritt, innhente sakens dokumenter og for øvrig ivareta dine interesser.
Du har rett til å gjennomgå sakens dokumenter, og det kan du gjøre på vårt kontor.

I saker av mer alvorlig karakter vil du ha krav på at det offentlige dekker utgiftene til forsvarer allerede under etterforskingen.
Dette er typisk hvis saken gjelder et alvorlig straffbart forhold, hvor straffen kan få en viss lengde.
Andre særlige grunner kan også gjøre at du har krav på offentlig oppnevnt forsvarer – for eksempel nedsatt funksjonsevne eller annen fysisk eller psykisk tilstand.

Hvis straffesaken ender i retten med en tiltalebeslutning, har du krav på offentlig oppnevnt forsvarer i alle saker, unntatt saker om ikke-vedtatte forelegg, kjøring i påvirket tilstand, kjøring uten gyldig førerkort og rene inndragningssaker. Også i disse tilfellene kan unntaksbestemmelsen være aktuell, slik at du allikevel kan få offentlig oppnevnt forsvarer.
Vi kan hjelpe deg med å vurdere dette.

Hvis du har tilstått forholdet, og tilståelsen din støttes av de andre bevisene i saken, kan du få en såkalt tilståelsesdom. Dette er en forenklet form for rettssak.
Hvis straffeforslaget omfatter fengsel i mer enn 6 måneder, har du krav på offentlig oppnevnt forsvarer.

Vi bistår også klienter som er pågrepet og varetektsfengslet. I slike saker har vi anledning til å besøke deg både i arresten og i fengselet.

Gjerningspersoner under 18 år kan ha utvidet rett til offentlig oppnevnt forsvarer.

Vi kan også bistå i saker som gjelder besøksforbud. Hvis du er ilagt besøksforbud i eget hjem, eller besøksforbudet gjelder mulig overtredelse av familievoldsbestemmelsen, har du krav på offentlig oppnevnt forsvarer. Dersom politiet har gitt deg et alminnelig besøksforbud, kan du be retten om en vurdering av besøksforbudet. Vi kan i slike tilfeller bistå deg som forsvarer.
Dersom retten opphever besøksforbudet, kan vi be retten om å beslutte at staten ved politiet må betale dine omkostninger.

Vi opplever i noen helt sjeldne tilfeller at politiet opplyser til klienten at saken vil gå raskere dersom du ikke involverer en forsvarer. Dette er ikke riktig.
Ta kontakt med oss dersom du er usikker på om du har behov for forsvarer, og om kostnadene til forsvarer dekkes av det offentlige.

Fornærmede i straffesaker kan ha krav på offentlig oppnevnt bistandsadvokat.
Dette avhenger av sakstypen.

I disse sakstypene har du krav på advokatbistand dekket av det offentlige:

– Brudd på besøksforbud
– Tvangsekteskap
– Menneskehandel
– Mishandling i nærerelasjoner (familievold)
– Kjønnslemlestelse (omskjæring)
– Voldtekt
– Misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold, som medfører seksuelle overgrep
– Seksuell omgang med innsatte i institusjon, herunder barnevernet
– Voldtekt av barn under 14 år
– Seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år
– Seksuell handling med barn under 16 år
– Incest (seksuell omgang med slektning) eller seksuell omgang mellom andre nærstående

Du kan også ha krav på offentlig oppnevnt bistandsadvokat i saker hvor det grunn til å tro at du får «betydelig skade» på kropp eller helse.
Vi kan hjelpe deg med å vurdere om skaden din regnes som betydelig etter loven.

Dersom du har vært utsatt for en alvorlig straffbar handling, har du rett til gratis bistand av en advokat for å vurdere forhold av betydning for anmeldelse og videre i forbindelse med eventuell inngivelse av anmeldelse til politiet. Velger du å politianmelde forholdet, har du rett til bistandsadvokat betalt av det offentlige.
Bistanden er også kostnadsfri dersom du ikke velger å anmelde, gitt at saken gjelder en alvorlig straffbar handling.

Under etterforskningen vil bistandsadvokaten ivareta dine interesser, for eksempel i forbindelse med avhør og øvrig kontakt med politiet.
Du har rett til å gjennomgå sakens dokumenter, og det kan du gjøre på vårt kontor.

Bistandsadvokaten vil følge opp politiets arbeid med saken og holde deg løpende orientert om utviklingen.
Det kan også være aktuelt å fremsette begjæring om besøksforbud, voldsalarm og hemmelig adresse, dersom du ønsker dette.
Hvis politiet henlegger saken, kan bistandsadvokaten bistå med å skrive en begrunnet klage på henleggelsen.

Hvis saken ender i retten, vil bistandsadvokaten bistå deg under forberedelsene, støtte deg under din forklaring for retten og fremsette erstatningskrav på dine vegne.