659x867

Psykisk helsevern

Trenger du hjelp i sak som gjelder psykiske helse? Er du utsatt for tvang og ønsker å klage?
Våre advokater har god erfaring med klagesaker som gjelder psykisk helsevern.

Kontakt oss for en vurdering av din sak. 

Utgangspunktet er at all behandling i helsevesenet skal skje frivillig. Dette gjelder også behandling av psykiske lidelser. Lov om psykisk helsevern med tilhørende forskrift gir regler som på visse vilkår gir adgang til å bruke tvang i behandlingen av pasienter med alvorlig
psykisk sykdom.

Tvang kan være:

• etablering av tvungen observasjon
• etablering av tvungent psykisk helsevern med og uten døgnopphold
• behandling med legemidler uten eget samtykke.
• behandling med ernæring uten eget samtykke.
• overføring til en annen institusjon eller annen form for tvungent vern

Under gjennomføring av tvungent psykisk helsevern med døgnopphold, kan også sykehuset fatte vedtak om bruk av andre former for tvang.

Dette gjelder blant annet:

• vedtak om skjerming
• innskrenkinger i retten til å motta besøk og kommunikasjon med omverden,
• undersøkelse av rom og eiendeler
• kroppsvisitasjon
• beslagleggelse av rusmidler og farlige gjenstander
• bruk av tvangsmidler som fastspenning, holding, isolasjon, kortvarig fastholding og korttidsvirkende legemidler.

Vedtak som innebærer bruk av tvang i forbindelse med behandling av psykisk lidelse, kan du
eller din nærmeste pårørende alltid klage på.

Klage på tvungent psykisk helsevern og tvungen observasjon:
Du kan klage på tvungent psykisk helsevern og tvungen observasjon så lenge tvangen pågår og inntil tre måneder etter at tvangen har opphørt. Klagen behandles av Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern. Du kan også klage på beslutning om ikke å tvangsinnlegge og på vedtak om opphør av tvunget psykisk helsevern.

Klage på overføring til annen institusjon eller tiltak:
Du kan klage på et vedtak om overføring til en annen institusjon eller på vedtak om overføring til andre former for tvang, f.eks. overføring fra tvungent vern uten døgnopphold til tvungent vern med døgnopphold. Klagefristen er en uke.

Klage på andre former for tvang:
Du kan også klage på andre former for tvang som f.eks. vedtak om skjerming. Klagen behandles av Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern. Klagen må fremsettes innen tre uker fra det tidspunktet du ble kjent med vedtaket.

Klage på vedtak om behandling med legemidler eller ernæring uten samtykke:
Du kan klage på vedtak om behandling med legemidler eller ernæring uten samtykke. Klagefristen er som utgangspunkt tre uker fra det tidspunktet du ble gjort kjent med vedtaket. Klagen sendes til det sykehuset som har fattet vedtaket. Dersom sykehuset opprettholder vedtaket, sendes klagen til statsforvalteren for endelig avgjørelse.

Du har krav på gratis advokat ved klage som gjelder vedtak om

• etablering, opprettholdelse eller opphør av tvungent psykisk helsevern og tvungen observasjon
• overføring mellom institusjoner
• overføring mellom ulike former for tvungent vern
• barn mellom 12 – 16 år som ikke selv er enig i innleggelse i det psykiske helsevernet.

Retten til gratis advokat gjelder både ved behandling for Kontrollkommisjonen og eventuelt etterfølgende domstolsbehandling. Det betales ingen egenandel.

Du har også krav på gratis advokat ved klage til statsforvalteren som gjelder vedtak om

• behandling med legemidler uten eget samtykke
• behandling med ernæring uten eget samtykke

Du har ikke automatisk rett til gratis advokat ved klage på andre former for tvang som skjer under oppholdet på sykehuset. Etter søknad kan Statsforvalteren innvilge fri rettshjelp i slike saker.