659x867

Odels- og åsetesretten

Odels- og åsetesretten har lange og sterke tradisjoner i Norge. Odelsloven gir slekten rett til å overta landbrukseiendommer i gitte situasjoner. Regelverket kan fremstå som noe komplisert og det oppstår regelmessig spørsmål/tvister knyttet til dette i dødsbo og ved overdragelser av landbrukseiendommer.
 
En landbrukseiendom anses som «odelsjord» dersom den består av minst 35 dekar dyrket jord eller minst 500 dekar produktiv skog. Odelsrett får eieren (odleren) når han har vært eier med full eiendomsrett i 20 år. Odlerens etterkommere vil også få odelsrett til eiendommen.

Våre advokater bistår blant annet med:

​• Avklaring av om eiendommen omfattes av odelslovens regler
• Avklaring av hvem som har odelsrett og hvem som har best odelsrett
• Spørsmål om fraskriving av odelsrett
• Odelsløsningssaker
• Saker vedrørende odelsmisbruk