659x867

KONTRAKTSRETT

Våre advokater har lang erfaring innenfor kontrakts- og avtalerett. Dette gjelder både store og små kontraktsforhold. Vi bistår jevnlig under alle deler av kontraktsforløpet fra fastleggingen avtalens formål, kontraktsforhandlingene, utforming av kontrakt, reforhandlinger, håndtering av mislighold, forliksforhandlinger og tvisteløsning for domstolene.


Vi er opptatte av at god juridisk bistand er viktig allerede før en kontrakt inngås. På den måten sikrer man at kontrakten ivaretar partenes formål med kontraktsforholdet, at uklarheter ryddes av vegen og at man i størst mulig grad unngår kostbare tvister i etterkant. Dette oppnås best gjennom en tett og god dialog mellom advokat og klient. Videre er det av sentral betydning at advokaten har god innsikt i det saksområdet kontrakten skal regulere og de rettsregler som gjelder på området.

Ved mislighold av kontraktsforpliktelsene er det viktig med rask og løsningsorientert bistand fra advokat. Vi bistår med klarlegging av misligholdet og den rettslige betydningen av dette, fremsetting av nødvendige reklamasjoner, forhandlinger med motparter og i tvister for domstolene. 

• Arbeidsavtaler og sluttavtaler ved arbeidsforhold
• Lån til ansatte og insentivavtaler med ansatte
• Entreprisekonttrakter
• Kontrakter for kjøp av varer 
• Kontrakter for kjøp av håndverkertjenester og andre tjenester
• Kjøp og salg av fast eiendom
• Utbyggingsavtaler / opsjonsavtaler ved utvikling av fast eiendom
• Leiekontrakter for bolig- og næringseiendom
• Franchiseavtaler
• Aksjonæravtaler og selskapsavtaler
• Virksomhetsoverdragelse
• Aksjeoverdragelser