659x867

Fast eiendoms rettsforhold

På vårt kontor har vi sammensatt og langvarig kompetanse innenfor fast eiendoms rettsforhold. Man beskriver gjerne dette rettsområdet med utgangspunkt i at fast eiendom er en fundamental ressurs i samfunnet, og det er et rettsområde som er betydelig lovregulert og hvor det foreligger mange forskjellige former for lovregler og forskrifter. Det er også svært mange ulike tvister som kan oppstå når det kommer til fast eiendom, nettopp fordi fast eiendom ofte er viktig både for den enkelte, og for samfunnet generelt.

Et sentralt område innenfor for fast eiendoms rettsforhold er tingsretten, dvs. læren om materielle ting – både løsøre og fast eiendom. Tingsrett vil derfor også være et begrep man kan møte på når man har problemstillinger knyttet til fast eiendom.

Det er vanlig å skille mellom dynamisk tingsrett og statisk tingsrett, hvorav den dynamiske tingsretten handler om forhold innenfor fast eiendom som er i endring, mens statisk tingsrett er mer beskrivende for situasjoner der rettigheter er etablert og er såkalt «hvilende».  

Innenfor begge områder kan det oppstå problemstillinger og uenigheter om hvordan rettighetene i fast eiendom og utøvelsen av disse rettighetene skal forstås og evt. reguleres eller beskyttes.

Man har også ofte et ytterligere skille innenfor fast eiendoms rettsforhold, nemlig skillet mellom privatrettslige regler og offentligrettslige regler som har betydning for den faste eiendommen og bruken av denne.

Innenfor fast eiendoms rettsforhold er det gjerne aktuelt å kunne bistå med avklaringer og rettslige vurderinger og juridisk bistand innenfor aktuelle områder som:

– Kjøp og salg av fast eiendom

– Overføring av fast eiendom i andre tilfeller enn rene kjøp og salg (gave, grensejusteringer m.m.)

– Vurdering av mangler ved kjøp og salg av fast eiendom

– Stiftelse og endring av rettigheter i andres eiendom, gjerne kalt servitutter. Aktuelle servitutter kan være veirett, båtfeste, beiterett, vannrett, fiskerett osv.

– Rettigheter i fast eiendom kan være private bruksretter, men også for eksempel sikkerhetsstillelse eller rettigheter det offentlige har etablert. For eksempel rett til å legge kabler i grunnen eller ha strømledninger i luften over eiendommen.

– Rettigheter vedr. overtredelser av grenser, bruksretter og veiretter er ofte gjenstand for tvister og endring.

– Spørsmål om eierform, herunder sameie i fast eiendom.

– Utarbeidelse av vedtekter i sameier og eierseksjonssameie

– Oppløsing av sameie, også mellom sameiere

– Vurdering av tvangssalg av fast eiendom

– Husleierett, spørsmål om husleieavtaler og oppsigelse i husleieforhold

– Spørsmål om tomtefeste er også et praktisk område i vårt distrikt, der bla. hytter og fritidsboliger ofte har hatt tradisjon for å ligge på festet grunn. Innløsning av tomtefeste og regulering av tomtefeste utløser ofte behov for juridisk bistand.

– Spørsmål om allmenningsrett og allemannsretten berører også fast eiendom og kan utløse juridiske problemstillinger.

– Husleie og andre leieforhold i fast eiendom, herunder næringsleie, jordleie og leie av lager og campingplasser er praktiske situasjoner hvor det ofte oppstår spørsmål.

– Husleieavtaler, justering av husleie og oppsigelse av husleieavtaler har vi omfattende erfaring med og kan bistå raskt og effektivt i slike spørsmål.

– Naborett er også en svært praktisk side av eiendomsretten, da naboloven regulerer hva som er lovlig og ulovlig i naboforhold. Både tvister om trær, hekker, støy, forurensing og bygging på nabotomten kan utløse rettslige tvister hvor vi har erfaring med å bistå i en lang rekke slike nabotvister.

– Når det gjelder de offentligrettslige reglene er tiltak etter plan- og bygningsloven ofte gjenstand for uenighet og klagebehandling. Dvs. at det kan oppstå uenigheter om bygging og endring av bygninger iht. det offentliges regelverk og kommunale planer og reguleringsplaner.

– Innenfor det offentligrettslige lovverket er også fredning, vern av landskap, bygninger og områder samt ekspropriasjon av fast eiendom relevante rettslige områder hvor det kan være gunstig å ha advokatbistand.

– Det er også viktig å nevne at eiendomsmeglere har et strengt lovpålagt ansvar i sin rolle ifm. kjøp og salg av fast eiendom, og vi har særskilt kompetanse mht. megleransvaret og hvilke rettigheter man har som forbruker i relasjon til meglers ansvar og eiendomsmegling generelt.

 

Er du i tvil om det er behov for juridisk bistand innenfor spørsmål relatert til fast eiendom, er det ofte lurt å få en innledende vurdering hos oss. Det er også slik at de aller fleste tvister relatert til fast eiendom vil kunne ha forsikringsdekning i klientens villa – eller innboforsikring. Vi undersøker og søker om rettshjelpsdekning for deg.  Rettshjelpsforsikring på dette fagfeltet er etter vår erfaring praktisk og relevant mht. at det ofte er større økonomiske verdier som det foreligger tvist om.