659x867

Barnevern

Vi har over 20 års erfaring med barnevernsaker, og møter i fylkesnemnd og domstoler flere ganger i måneden med saker etter barnevernloven.

Når barnevernet mottar bekymringsmelding åpner de undersøkelsessak. Som forelder kan ditt første møte med barneverntjenesten være når du får informasjon om at det er startet en undersøkelse. Vi anbefaler at du kontakter oss så raskt som mulig når det er åpnet en barnevernsak. Det er ikke sikkert at det behøver å bli noe alvorlig, men vi har god erfaring i å komme med råd og innspill på hvordan man bør forholde seg i slike situasjoner. Det kan være viktig å gjøre de riktige tingene tidlig. 

Barneverntjenesten har hjemmel til å akuttplassere barn i beredskapshjem i situasjoner hvor de mener at barnet blir vesentlig skadelidende av å være hjemme. Hvis det skjer har du rett på fri advokat og du kan klage på vedtaket. Klagen vil bli behandlet av Fylkesnemnda i løpet av noen dager. Behandlingen er muntlig og det er mulig å føre vitner hvis det er aktuelt. 

Hvis barneverntjenesten etter en undersøkelse konkluderer med at det er nødvendig med en omsorgsovertakelse vil de sende en sak til Fylkesnemnda. Saken i Fylkesnemnda blir gjennomført på samme måte som en rettssak, og vi har mulighet til å legge fram dokumenter og føre vitner. 

For at barneverntjenesten skal kunne overta omsorgen for et barn må de strenge vilkårene i barnevernloven være oppfylt. Det må være alvorlige mangler i omsorgen eller den kontakt og trygghet barnet trenger. Både Høyesterett og Den Europeiske Menneskerettighetsdomstol (EMD) har presisert at det må foreligge ekstra sterke grunner for å skille foreldre og barn. 

Et vedtak fra Fylkesnemnda kan ankes inn for tingretten, som kan prøve saken på nytt. 

Når et barn blir plassert i fosterhjem har barnet og foreldrene rett på samvær med hverandre. Samværet skal som regel være så omfattende at det styrker og utvikler båndene mellom barnet og foreldrene. 

Alle vedtak om omsorgsovertakelser er i prinsippet midlertidige, og barneverntjenesten skal hele tiden etter at barnet er plassert i fosterhjem jobbe for en tilbakeføring. Det er mulig å kreve tilbakeføring og få saken behandlet på nytt i fylkesnemnda når det har gått ett år fra saken sist ble behandlet. 

Barneverntjenesten har også mulighet til å foreslå at barn i fosterhjem skal adopteres av fosterforeldrene. I så fall blir det en egen sak om adopsjon i fylkesnemnda med mulighet for anke til tingretten. Vilkårene for adopsjon er svært strenge, og Høyesterett har presisert hvilke krav som må stilles for å tillate adopsjon. Vi har erfaring fra flere adopsjonssaker i alle instanser.  

Når barneverntjenesten mener at ungdom har behov for behandling / plassering på institusjon må barneverntjenesten også fremme sak for fylkesnemnda. Ungdommen må ha vist alvorlige atferdsproblemer for å kunne tvangsplasseres på institusjon. 

I en del tilfeller er det mulig å kreve erstatning fra kommunen for feil begått av barneverntjenesten tidligere. Det kan være at oppfølgningen etter en omsorgsovertakelse har vært for dårlig, eller at barneverntjenesten burde fremmet sak om omsorgsovertakelse og ikke gjorde det. Spørsmålet i slike saker er om kommunen har vært uaktsomme. Hvis kommunen burde gjort noe annet enn det som ble gjort, og barnet ble skadet som et resultat av handlingen/unnlatelsen kan det være grunnlag for erstatning.

I alle barnevernsaker har foreldrene og ungdom over 15 år krav på gratis advokathjelp etter eget ønske.