659x867

Barn og familie

I utgangspunktet har foreldre som går fra hverandre avtalefrihet, og kan bli enige om hvem barnet skal bo fast hos, samværsomfanget med den andre forelderen, og hvordan samværene skal gjennomføres. I mange tilfeller kan det imidlertid være vanskelig å komme frem til en løsning som begge foreldrene er fornøyd med.

Når foreldrene ikke blir enige om hvor et barn skal bo eller hvordan samværet skal fastsettes, kan det være lurt å få hjelp av advokat.  Vi har lang og omfattende erfaring med tvistesaker om barn.

I saker som gjelder barn og foreldre kan vi bistå deg i dialogen med motparten, ved utforming eller endring av bosteds- og samværsavtale, og med utforming av stevning eller tilsvar dersom saken må bringes inn for retten. 

Før saken bringes inn for retten må foreldrene ha vært til mekling på familievernkontoret.

I foreldretvister gjennomføres normalt saksforberedende møter før en eventuell hovedforhandling (rettssak). Bakgrunnen for at det først gjennomføres saksforberedende møter, hvor dommeren, partene, advokatene og en eventuell sakkyndig møter, er at man skal forsøke å bli enige om en løsning. Barnefordelingssaker er lagt opp slik at målet er forsoning, konfliktdemping og å forstå barnets behov. Det er vanlig at det gjennomføres flere saksforberedende møter, hvor man prøver ut midlertidige avtaler mellom rettsmøtene.

Alle vurderinger i foreldretvister skal ta utgangspunkt i barnets beste.

Foreldrene til barnet har som regel foreldreansvaret sammen, selv om de ikke bor sammen. Foreldrene kan avtale at kun én av dem skal ha foreldreansvaret.  

Foreldreansvar innebærer en plikt til å sørge for at barnet blir ivaretatt på en god måte, samt å ta viktige beslutninger på barnets vegne i personlige forhold.

Hvis foreldrene har felles foreldreansvar, må begge være enige i viktige beslutninger om barnet. Foreldre med foreldreansvar bestemmer navn til barnet, om barnet skal meldes inn i et trossamfunn, spørsmål om helsehjelp osv.

Har man foreldreansvar er man også verge for barnet. I noen tilfeller kan foreldre fratas foreldreansvaret, for eksempel fordi de misbruker ansvaret.

Hvis foreldrene har felles foreldreansvar, må begge gi samtykke ved søknad om pass til barnet. Felles foreldreansvar innebærer også at begge må samtykke til at barnet skal flytte utenlands.

Foreldrene skal utøve foreldreansvaret ut fra barnets behov og interesser. Når barnet blir eldre, skal foreldrene legge økende vekt på barnets mening i takt med barnets alder og modenhet.

Barnets faste bosted er det stedet barnet bor mesteparten av tiden, og der barnet har sin folkeregistrerte adresse. Dersom barnet har fast bosted hos en av foreldrene, har oftest den andre forelderen samvær med barnet.

Dersom barnet bor omtrent like mye hos begge foreldrene, typisk at barnet bor annenhver uke hos hver, har barnet delt fast bosted.

Den som barnet bor fast hos har avgjørelsesmyndighet i spørsmål om hvor barnet skal gå i barnehage, hvor i landet barnet skal bo og andre større avgjørelser om det daglige livet.

Dersom det er inngått avtale om delt bosted (fast bosted hos begge foreldre) deler foreldrene denne avgjørelsesmyndigheten, noe som forutsetter et godt samarbeidsklima mellom foreldrene.

Barnets faste bosted er det stedet barnet bor mesteparten av tiden, og der barnet har sin folkeregistrerte adresse. Dersom barnet har fast bosted hos en av foreldrene, har oftest den andre forelderen samvær med barnet.

Dersom barnet bor omtrent like mye hos begge foreldrene, typisk at barnet bor annenhver uke hos hver, har barnet delt fast bosted.

Den som barnet bor fast hos har avgjørelsesmyndighet i spørsmål om hvor barnet skal gå i barnehage, hvor i landet barnet skal bo og andre større avgjørelser om det daglige livet.

Dersom det er inngått avtale om delt bosted (fast bosted hos begge foreldre) deler foreldrene denne avgjørelsesmyndigheten, noe som forutsetter et godt samarbeidsklima mellom foreldrene.

I noen tilfeller blir foreldrekonflikten så stor at det oppstår særlige utfordringer i samarbeidet. Begge foreldrene har plikt til å bidra til at samvær som er fastsatt, faktisk gjennomføres.

Hvis bostedsforelderen bevisst saboterer samværene, kan man kreve at retten fastsetter tvangsbøter som ilegges hver gang samvær ikke blir gjennomført som fastsatt. Tvangsboten tilfaller statskassen – ikke den andre forelderen. Det følger av barnelova § 65 tredje ledd at retten skal fastsette tvangsbot dersom samvær vanskeliggjøres, uten at oppfylling av samværsretten er umulig. Det følger av bestemmelsen at oppfylling av samværsretten er umulig dersom det er risiko for at barnet blir utsatt for vold, eller på annet vis håndtert slik at barnets psykiske eller fysiske helse utsettes for skade eller fare. Om sabotasjen av samvær kvalifiserer for tvangsbøter, må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Hvis foreldrene har felles foreldreansvar, må begge foreldrene samtykke til utstedelse av pass til barnet. Utfordringen oppstår når en av foreldrene ikke samtykker til at barnet får pass. Årsakene til dette kan være mange – bitterhet etter samlivsbrudd, misunnelse, foreldrekonflikten eller pågående sak i rettssystemet. I disse tilfellene brukes passnekten nærmest som et maktmiddel. Det kan også være tilfeller der passnekten i realiteten skyldes at forelderen ikke klarer å følge opp oppfordringer om passutstedelse.

I slike tilfeller kan det være flere mulige løsninger på utfordringer. Vi kan bistå deg med forsøk på forsoning med motparten. Vi kan også bistå deg med søknad om midlertidig passutstedelse, uten den andre forelderens samtykke. Slik midlertidig passutstedelse vil gjelde kun for den aktuelle reisen som er planlagt. Dersom det vurderes som hensiktsmessig, kan vi bistå deg med å reise sak hvor du krever foreldreansvaret alene, på grunn av passnektelsen.