659x867

ARBEIDSRETT

Våre advokater har bred erfaring innenfor dette rettsområdet. I arbeidsretten skiller man gjerne mellom kollektiv arbeidsrettsom er omfattende fremforhandlede felles regelverk som regulerer mange arbeidsforhold. Arbeidstakerne er da normalt tilsluttet et fagforbund eller interesseorganisasjon, og det samme gjelder på arbeidsgiversiden. Dette er relevant særlig innenfor stat, kommune, service- og industriyrker. Mht. individuell arbeidsrett er det ofte behov for bistand ved enkeltstående personlig fremforhandlede arbeidsavtaler, som er vanlig i øvrig næringsvirksomhet. Det er viktig for både arbeidsgiver og arbeidstaker at arbeidsavtaler og aktuelle vilkår i et arbeidsforhold inngås lovlig og forutsigbart for begge parter.

Innenfor dette rettsområdet oppstår det gjerne spørsmål og problemstillinger som kan gjelde oppsigelse, men det er også mange relevante spørsmål knyttet til andre forhold som for eksempel: lønn, feriepenger, lønnspliktige ytelser, permitteringer, nedbemanning og virksomhetsoverdragelser i form av at man kjøper eller overdrar virksomheter som har ansatte arbeidstakere. Ofte kan det også være behov for bistand for å vurdere bla. situasjoner relatert til mobbing, varsling og arbeidsmiljø generelt. 

Dersom man vurderer å gå til oppsigelse av en ansatt, er det en rekke formregler som gjelder, og det er viktig å følge reglene ved oppsigelse nøye. 

Fra mars 2020 har permitteringer relatert til Covid-19 også vært et spesielt sentralt tema.  

Det er verdt å merke seg at dersom man blir sagt opp fra et arbeidsforhold, kan man ha krav på fri rettshjelp, avhengig av inntekt. Man vil også kunne ha krav på advokatbistand dersom man ikke får utbetalt opptjent lønn og det kan da være lurt å få bistand til å fremme lønnskrav og ta ut konkursbegjæring ved utestående lønn og feriepenger.

Vi har erfaring med å bistå både arbeidsgiversiden, bemanningsbransjen og arbeidstakere i problemstillinger og tvister relatert til arbeidsforhold og innleie.

• Utarbeidelse av arbeidsavtaler og stillingsinstrukser
• Juridisk veiledning i prosess vedr. oppsigelse og permitteringer, herunder endringsoppsigelser og overflyttinger.
• Opplæringsansvar og oppfølgning av arbeidstaker
• Drøftinger, varsler og medarbeidersamtaler i et arbeidsforhold
• Problemstillinger og prosesser relatert til nedbemanning
• Virksomhetsoverdragelser
• Spørsmål om godtgjøringer, lønn, overtidsbetaling og feriepenger
• Saker vedrørende varsling, trakassering og mobbing på arbeidsplassen
• Juridisk veiledning relatert til arbeidsgivers styringsrett
• Saker relatert til sykdom og fravær i arbeidsforhold
• Arbeidsmiljø, både fysisk og psykisk
• Spørsmål vedrørende midlertidige stillinger, deltidsstillinger og innleie av vikarer, bemanning
• Arbeidsgiveransvaret for kommuner, bedrifter
• Foretaksstraff, bistand overfor virksomheter som blir anmeldt og/eller tiltalt
• Erstatningssaker relatert til arbeidsgiveransvar