11062b_7033224ed1374a8fabd11b904057e1fd~mv2

Skal jeg samtykke til midlertidig førerkortbeslag?

Vegtrafikkloven og tapsforskriften inneholder en rekke bestemmelser som kan medføre tap av førerett. Dersom politiet mistenker deg som fører eller eier av en motorvogn for å ha begått et straffbart forhold som senere kan medføre tap av føreretten, kan de ta midlertidig beslag i førerkortet ditt. En svak mistanke om et straffbart forhold er ikke tilstrekkelig – det kreves såkalt sannsynlighetsovervekt, som i praksis vil si mer enn 50 % mistanke. Rent rutinemessige beslag av førerkort skal ikke forekomme.

Hvorfor midlertidig beslagleggelse?

Hensikten med beslaget er sikre trafikksikkerheten, ved at farlige eller uegnede sjåfører ikke ferdes på veiene. Midlertidig beslag av føreretten innebærer at du ikke kan kjøre noen av de kjøretøyene førerkortet ditt omfatter.

Når politiet har stanset deg og beslutter midlertidig førerkortbeslag, vil du vanligvis få spørsmål om du samtykker til beslaget eller ikke. Du står fritt til å svare det du ønsker. Dersom du er i en slik tilstand at politiet vurderer at du ikke kan ta stilling til spørsmålet – for eksempel ved sterk beruselse – vil politiet normalt registrere at du ikke har samtykket. Du står også fritt til å endre standpunkt på ethvert tidspunkt, og kan tilbakekalle samtykket eller gi nytt samtykke muntlig eller skriftlig til politiet.

Midlertidig førerkortbeslag gjelder som et utgangspunkt inntil saken er endelig avgjort. Det vil si til saken henlegges, det skrives forelegg (bot) eller saken avgjøres ved dom i retten. Dersom du samtykker på stedet vil du normalt ikke høre noe fra politiet før saken avgjøres, med unntak av eventuell innkallelse til avhør.


Hva skjer dersom jeg ikke samtykker?

Dersom du ikke samtykker til midlertidig beslag, må politiet innen tre uker fra beslaget oversende saken til tingretten for avgjørelse. Dersom du trekker tilbake samtykket begynner treukersfristen å løpe fra denne datoen. Det er det midlertidige beslaget retten skal ta stilling til, og normalt ikke sakens endelige avgjørelse. Det er tilstrekkelig at politiet har sendt slik begjæring innen fristens utløp – det kreves ikke at tingretten har tatt en avgjørelse innen fristen. Du vil da bli innkalt til et rettsmøte hvor du kan redegjøre for hvorfor du mener midlertidig beslag ikke er riktig. Du vil ikke pålegges saksomkostninger i forbindelse med et slikt rettsmøte.

 

 

Dersom tilbakekallet skyldes et åpenbart forhold, kan det være hensiktsmessig å samtykke til midlertidig beslag.

Dersom treukersfristen oversittes, eller politijuristen vurderer at det ikke er grunnlag for å sende saken til retten, skal førerkortet ditt utleveres til deg umiddelbart. Det er viktig å merke seg at dette ikke utelukker at tap av førerett allikevel kan fastsettes når saken avgjøres. Om du har hatt førerkortet i behold i lengre tid før avgjørelsen, skal dette normalt medføre at tapstiden forkortes noe.

I noen tilfeller kan du kreve førerkortet utlevert dersom tingrettens kjennelse for beslag ikke er avsagt innen fire uker fra beslagstidspunktet/tilbakekall av samtykke.

Dette er aktuelt dersom forholdet gjelder:

– Fartsoverskridelse
– Kjøring med såkalt «lavpromille», det vil si 0,5 promille eller lavere
– Uaktsom kjøring uten personskade


Bør jeg samtykke?

Spørsmålet er hvorvidt du bør samtykke til beslaget eller ei. For det første bør du ikke samtykke til midlertidig beslag dersom du mener det hefter feil ved saken, eller den beror på en mer skjønnsmessig og tvilsom vurdering. Et annet moment er at dersom du velger å ikke samtykke til førerkortbeslaget, kan saksbehandlingstiden hos politiet erfaringsmessig bli noe kortere. Når politijuristen uansett må behandle det midlertidige beslaget innen fristen, kan dette medføre at saken også blir ferdigbehandlet på samme tidspunkt.

Dersom tilbakekallet skyldes et åpenbart forhold, hvor du er innforstått med at du vil miste føreretten uansett, kan det være hensiktsmessig å samtykke til det midlertidige beslaget. Tiden hvor førerkortet er i beslag skal komme til fradrag i tapstiden som fastsettes når saken avgjøres, og for enkelte kan det være ønskelig å komme i gang med dette så snart som mulig. Det kan være verdt å merke seg at å samtykke for å fremstå samarbeidsvillig ikke nødvendigvis gir noen fordeler i saken videre. Det skal eksempelvis ikke gis noen form for tilståelsesrabatt i tapstiden som utmåles.

Dersom du har spørsmål som gjelder førerkort, eller andre vegtrafikkrelaterte saker, kan advokat Kristin Andersen bistå deg med dette.
Hun har selv behandlet svært mange vegtrafikksaker i forbindelse med sitt arbeid i politiet.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *