11062b_1b3c8b224bb6401ea7f4b3fbb7fa1207~mv2_d_5000_3336_s_4_2

Politiet besluttet 6 måneder tap av førerett – reduksjon til 2 måneder i retten

Tap av førerett er et inngripende tiltak, som for de fleste vil virke svært belastende og gjøre hverdagskabalen nærmest umulig å legge.

Dersom du havner i et trafikkuhell, eller politiet anklager deg for et forhold som medfører tap av føreretten, stiller mange spørsmål ved om de skal samtykke til midlertidig førerkortbeslag.
Dette har vi skrevet om i en tidligere artikkel.


Sakens gang ved førerkortbeslag

Når saken er ferdig etterforsket hos politiet, oversendes den til en politijurist for avgjørelse. Politijuristen har myndighet til å ilegge tap av førerett i et forelegg, eller be om idømmelse av tap av førerett dersom saken er så alvorlig at den må behandles i rettssystemet. Den som ilegges tap av førerett har normalt en rekke innvendinger til vurderingen, og mange opplever tapstiden som både urimelig streng og unødvendig lang.

I slike tilfeller kan det være hensiktsmessig å rådføre seg med en advokat, med tanke på hvilke argumenter en kan bli hørt med. Generelt sett kan det være vanskelig å få medhold i slike saker, nettopp fordi hensynene til likebehandling og trafikksikkerheten normalt vektes tyngre enn personlige forhold.


Når førerkortbeslag tas til retten

Vårt firma, ved advokat Kristin Andersen bistod nylig som forsvarer for en klient i en førerkortsak, hvor politiet i forelegg hadde besluttet seks måneders tap av førerett. Saken ble sendt til retten, fordi klienten ikke aksepterte tapstiden og lengden på denne.

I den aktuelle saken hadde forholdet som medførte tap av førerett – en utforkjøring – skjedd fem måneder forut for at politiet skrev forelegget. I dette tidsrommet hadde ingen i politiet besluttet midlertidig førerkortbeslag, og klienten hadde derfor fått kjøre uten restriksjoner hele perioden.

Advokat Andersen mente at tapsforskriften § 1-4 måtte komme til anvendelse i denne saken.


Bestemmelsen lyder slik:

«Ved fastsettelse av perioden for tap av førerett legges vekt på om vedkommende har hatt førerkortet i sin besittelse i lengre tid etter handlingstidspunktet, dersom han ikke kan bebreides at førerkortet ikke har vært beslaglagt. Lengre tids besittelse av førerkortet tilsier i utgangspunktet at tapsperioden fastsettes for et kortere tidsrom enn tilfellet vanligvis skulle tilsi, eventuelt at tap av førerett ikke blir fastsatt. Dette gjelder likevel ikke dersom det pådømte forhold gir grunnlag for flere års tap av førerett».

Det ble anført at politiet hadde hatt mange muligheter til å ta klientens førerkort i beslag i perioden, at denne inaktiviteten ikke var klienten å bebreide. Av tapstiden på 6 måneder ville 83,3 % av tapstiden allerede vært utholdt, dersom politiet umiddelbart hadde tatt klientens førerkort i beslag.

Politiet fastholdt på sin side at tapstiden måtte settes til 6 måneder.

Vestre Innlandet tingrett avsa dom i saken i slutten av januar 2022. Retten var enig i vårt syn på saken, og la til grunn at klienten hadde hatt førerkortet i behold i fem måneder uten at klienten var å bebreide. Retten vurderte at vilkåret om «lengre tids» besittelse var oppfylt, og reduserte etter dette tapstiden fra 6 måneder til 2 måneder.

 

Klienten har samtykket til at saken omtales i denne artikkelen.

Comments are closed.