c5d82b11448849f5977c06b49c5a96e6

Permitteringsregelverket

Generelt om permittering

Permittering innebærer et midlertidig «opphold» i arbeidsforholdet der arbeidstakeren pålegges arbeidsfritak, og arbeidsgiveren fritas for lønnsplikt.
“Ordningen er midlertidig fordi det forutsettes at arbeidstaker skal gjenoppta sine arbeidsoppgaver på et senere tidspunkt».
Permitteringen kan være hel eller delvis.

 

Permittering kan skje når det er saklig grunnlag for det, jf. hovedavtalen mellom NHO og LO.
Ikke tariffbundet bedrifter har også rettslig adgang til å benytte seg av permitteringsinstituttet.

 

«Saklig grunn» kan være ordremangel og fulle lagre, tap av anbud, ulykker og naturhendelser.

Permittering må være basert på forhold som anses som midlertidige.
Hvis det ikke er rimelig grunn til å tro at arbeidstakeren vil bli tatt tilbake i arbeid, må bedriften heller gå til oppsigelse.

Arbeidsgiver kan permittere i en periode på 26 uker i løpet av 18 måneder.

Før permitteringen besluttes skal det avholdes et drøftingsmøte med tillitsvalgt. Det skal føres en protokoll fra møtet. Det skal redegjøres for begrunnelsen.
Hvis permitteringen ikke gjelder alle, må utvelgelsen være basert på saklig kriterier.

 

De ansatte skal ha varsel senest 14 dager før permittering. Ved uforutsette hendelser gjelder en 2 dagers frist. Koronaviruset anses å være en slik uforutsett hendelse.
Årsaken til varslingspliktens lengde bør komme klart frem i permitteringsvarselet.Permitteringsvarslet skal l være ubetinget og angi nøyaktig tidspunkt for iverksettelse.

 

Arbeidsgiver skal gi melding til NAV hvis minst 10 arbeidstakere vil bli permittert uten lønn, eller vil få sin ukentlige arbeidstid redusert med mer enn 50 prosent, i mer enn fire uker.

 

Arbeidsgiver må før forslag til nye endringer i regelverket (se forslag til nye regler nedenfor) trer i kraft betale de første 15 dagene av permitteringen.

Etter Hovedavtalen § 7-3 nr. 7 kan permitterte inntas til kortvarige oppdrag, men arbeidsperioden må ikke strekke seg ut over seks uker.
Varer arbeidet mer enn seks uker, vil videre permittering anses som en ny permittering.

 
 

Foreslår endringer i permitteringsregelverket som antas å tre i kraft fra den 19.mars 2020 (informasjon hentet fra regjeringens sin hjemmeside)

Regjeringen foreslår flere endringer i permitteringsreglene for å begrense negative konsekvenser norske bedrifter møter som følge av korona-viruset.

 

Tre viktige endringer

Regjeringen vil ta en større del av regningen og foreslår tre ting:

  • Arbeidsgiverperioden med lønnsplikt i starten av en permittering reduseres fra 15 til 2 dager. Dette innebærer at arbeidsgiverne slipper å betale lønn siden de permitterte raskere går over på dagpenger betalt av NAV.

  • Bestemmelsen om tre dagers ventetid før dagpengeutbetalingene starter for de permitterte, oppheves. Dermed slipper de som blir permittert å gå tre dager uten inntekt.

  • Kravet til redusert arbeidstid for rett til dagpenger under permittering, endres fra minimum 50 prosent, til minimum 40 prosent. Dette innebærer at for eksempel en fulltidsansatt som permitteres kun to arbeidsdager i uka, får rett til dagpenger. Ved å tilrettelegge for mer bruk «rullerende permitteringer» blir den økonomiske byrden på den enkelte ansatte lavere.

Det foreslås at endringene trer i kraft så raskt som praktisk mulig. Regjeringen jobber for at endringene sanksjoneres allerede torsdag 19. mars. For den første endringen (lønnsplikt) vil dette medføre umiddelbar ikrafttredelse, mens målet er å få den siste endringen (dagpengeendringene) på plass til 1. april.

 

Iverksatte permitteringer

Endringene gjelder alle nye permitteringer. Endringene i arbeidsgiverperioden får også virkning for iverksatte permitteringer, slik at arbeidsgivere som har utbetalt permitteringslønn i minst to dager ved ikrafttredelsen, slipper ytterligere lønnspliktdager. Endringene vil i første omgang gjelde til og med 31. oktober 2020.

 

Forslag til endringer i regelverket den 16.03.2020

Permittering med lønn utvides fra 15 til 20 dager. Den ansatte får 20 dager med full lønn. Arbeidsgiver må dekke 2 dager med lønn. Staten dekker de øvrige dagene. Det er tak på hva du får dekket i lønn av staten. Arbeidstakere med inntekt under 600 000 får full lønn i 20 dager etter at permitteringen iverksettes.

 

Etter 20 dager vil permitterte arbeidstaker har rett på dagpenger. Arbeidstaker kan få opptil 62,4 prosent av inntektene du hadde siste 12 eller 36 avsluttede kalendermånedene før du søkte dagpenger. Det er foreslått at størrelsen på dagpenger blir justert opp for alle som tjener mindre enn 300 000 til ca 80 %.

 

For lærlinger som mister lærlingplassen i forbindelse med virusutbruddet skal inntektsgrunnlaget sikres på nivå med lærlinglønnen.

 

Redegjørelsen ovenfor redegjør ikke for alle detaljer.

Dersom det er noen spørsmål om permitteringsregelverket, er det bare å ta kontakt med Advokatfirma Lohne og Krokeide AS.

Comments are closed.