11062b_7886db7f49e6429bbe4259038f114bfc_mv2

Hvor mye lønn bør man ta ut av eget AS i 2022?

Advokat Hans Mikkel Herberg gir deg oversikten. Se hva som er lurt med tanke på å ta ut lønn av eget selskap i 2022.

For å kunne ta ut lønn fra aksjeselskapet ditt må du være ansatt i selskapet. Du må da ansette deg selv i selskapet ditt, og du kan ta ut lønn.
Da må selskapet betale arbeidsgiveravgift og du må betale skatt av lønnen du tar ut.

Lønnsinntekt i 2022

Av lønn må det betales trygdeavgift og trinnskatt og alminnelig inntektskatt.
Aksjeselskapet må betale arbeidsgiveravgift (AGA).

Alminnelig inntektsskatt

Alminnelig inntektsskatt lønn: 22 %

Trygdeavgift

Lønnsinntekt for personer under 17 år og over 69 år og pensjon: 5,1%
Lønnsinntekt: 8,0 %

Trinnskatt:

Inntekt mellom 0 – 190 349 kroner Ingen trinnskatt
Trinn 1 Inntekt mellom 190 350 – 267 899 kroner 1,7 % trinnskatt.
Trinn 2 Inntekt mellom 267 900 – 643 799 kroner 4,0 % trinnskatt
Trinn 3 Inntekt mellom 643 800 – 969 199 kroner 13,4 % trinnskatt
Trinn 4 Inntekt mellom 969200 – 1 999 999 kroner 16,4 % trinnskatt
Trinn 5 Inntekt over 2 mill – 17,4 %
For personer bosatt i tiltakssonen i Troms og Finnmark er trinnskatten i trinn 3 = 11,5 %

Arbeidsgiveravgift:

Arbeidsgiveravgift er 14,1 % i 2022

Sosial goder

Når du er ansatt i ditt eget selskap og velger å ta ut lønn, har du krav på sosiale goder på lik linje med vanlige ansatte.
Dette er de sosiale godene du får tilgang på ved å ta ut lønn:

  • Utbetaling av sykepenger fra NAV ved sykdom

  • Dagpenger

  • Uføretrygd

  • Tilleggspensjon

Det er ikke noe minstekrav til hvor mye du må tjene for å få rett til godene ovenfor, men det du vil få utbetalt baseres på hvor mye du har i lønn.
NAV refunderer ikke lønn til sykdom over seks ganger folketrygdens grunnbeløp (6 G), dvs. 668 682. Grunnbeløpet (G) per 1. mai 2022 er kr 111 477.

Utbytte

Skattepliktig utbytte oppjusteres med faktor 1,60 i inntektsåret 2022 før skatteberegningen. Utbytte skattlegges med 35,2 % (22* 1,6= 35,2 %).
Overskudd i selskapet skattlegges med 22 %. Det tilsvarer en marginalskatt på 49,5 % for selskapet og aksjonær.

For at det skal kunne utbetales utbytte er det formelle krav i aksjeloven som må være til stede for at det kan foreslå av styret og besluttes av generalforsamlingen.
Jeg berører ikke dette her og nå.

Lønn eller utbytte?

Lønnsintervall                Lønn eks AGA              Lønn inkl AGA           Utbytte

267.901-643.799            34,1 %                           42,2 %                         49, 5 %
643 800- 969 199           43,4 %                           50,4 %                         49,5 %
969 200 -1 999 999        46,4 %                           53,0 %                         49,5 %

Skattemessig vil det være lønnsomt å ta ut lønn opp til trinnskatt 3 om du ikke bor i tiltakssonen i Troms og Finnmark. Marginalskatten inkl arbeidsgiveravgift vil da være lavere enn for utbytte. I tillegg er man sikret maksimal dekning ved sykefravær. Tar man hensyn til opptjening av alderpensjon etter nye regler (født 1963 eller senere) er maksimalt opptjening 7,1 ganger grunnbeløpet, er det antatt at det vil lønnes seg å ta ut lønnsinntekt inntil 7,1 G. Det samme gjelder den som er født i 1959 til 1962. 7,1 ganger grunnbeløpet er = kr 791 486.

Hva skjer med utbytte i 2023?

Alminnelig inntekt (bedrifter) beholdes uforandret på 22 %. Det er foreslått å øke oppjusteringsfaktoren med 1,72 %. Reell skattesats blir da 22 % * 1,72 = 37,84 %.
Marginalskatten blir 51,5 % for selskapet og aksjonær.

Den nye utbytteskatten foreslås i statsbudsjettet å få virkning fra 6. oktober 2022. Stortinget vil behandle dette på slutten av inneværende år.

Blir dette vedtatt av Stortinget, er tidspunktet for vedtak om utbytte på generalforsamlingen og ikke utbetalingstidspunktet for utbytte som er avgjørende for om aksjeselskapet skal skattlegges etter nye bestemmelsen eller den gamle. Det betyr at utbytte som er vedtatt av generalforsamlingen før den 6. oktober behandles etter de gamle reglene selv om det utbetales på et senere tidspunkt.

 

 

Advokat Hans Mikkel Herberg om du ønsker mer veiledning på hva som er lurt med tanke på lønn, utbytte og selskapsrett.
For mer veiledning på selskapsrett, ta kontakt med Hans Mikkel på herberg@advokatlk.no.

Comments are closed.