23c6ed3f5e614c09b28a14d774acf206

Derfor haster det med erstatningskravet ditt

Ved nyttår – 1. januar 2023 – trer den nye loven om voldsoffererstatning i kraft. Den nye loven innebærer omfattende endringer og innskrenkninger, som kan få konsekvenser for ditt erstatningskrav.
Dersom du skal unngå at erstatningskravet ditt rammes av de nye reglene, må du søke om voldsoffererstatning før årsskiftet.

Vurderingene som gjøres i saker om voldsoffererstatning kan være sammensatte og kompliserte.
Denne artikkelen er ikke ment å være uttømmende, og vi oppfordrer deg til å ta kontakt med vårt kontor for en vurdering av ditt erstatningskrav, og eventuell bistand til å søke om slik erstatning.

Er du i tvil om den nye loven kan ramme ditt erstatningskrav på en uheldig måte?

Bakgrunn for voldsoffererstatning

Voldsoffererstatning er erstatning som utbetales av staten, til den som er utsatt for en straffbar handling og er påført personskade.
Dette kan være både fysisk og psykisk skade. De straffbare handlingene det gis erstatning for er typisk vold, voldtekt og andre overgrep.

Søknader om voldsoffererstatning behandles av Kontoret for voldsoffererstatning.

Det må være klart sannsynliggjort at det har skjedd en straffbar handling, og at skaden skyldes den straffbare handlingen.
Det kreves at forholdet er anmeldt til politiet. Etterlatte kan også ha krav på slik erstatning, og det samme gjelder barn som har vært vitne til vold.

Du kan også tilkjennes erstatning selv om saken er henlagt.
Dette er det mange som ikke er klar over, og Kontoret for voldsoffererstatning antar at så lite som 1 av 8 som kunne ha blitt tilkjent erstatning faktisk søker*.
Dersom du har blitt tilkjent erstatning i en dom, kan du søke om at denne erstatningen utbetales via Kontoret for voldsoffererstatning.

Dette er de viktigste endringene i den nye loven:

 • Nye regler om frist for å søke om erstatning. Den nye loven har en frist på 1 – ett – år for å søke om erstatning etter at en sak er henlagt.
  Den nye loven har også en frist på 6 – seks – måneder for å søke om erstatning etter rettskraftig dom.
  Vil du unngå å rammes av disse fristene, må du søke nå.

 • Noen type lovbrudd vil ikke lenger være omfattet av ordningen. Dette gjelder for eksempel kroppskrenkelse.

 • Den nye loven gir kun rett til erstatning for straffbare handlinger som har skjedd i Norge.
  I unntakstilfeller kan den gamle loven gi rett til erstatning for handlinger som er skjedd i utlandet.
  Det kan for eksempel være tilfelle dersom man utsettes for overgrep på ferie i utlandet.

 • Skadevolder – altså gjerningspersonen – kan ha rett til større grad av innsyn i sakens dokumenter enn etter den gamle loven.

 • Retten til advokat innskrenkes

 • Begrensninger i retten til tilleggserstatning

 

Få hjelp av oss med en vurdering av ditt erstatningskrav, og eventuell bistand til å søke om slik erstatning.

Vårt kontor kan hjelpe deg med en vurdering av om du har krav på slik erstatning, og hva slags type erstatning.
Du trenger ikke nødvendigvis å ha hatt et økonomisk tap for å kreve voldsoffererstatning.
Er du i tvil om den nye loven kan ramme ditt erstatningskrav på en uheldig måte, er det svært viktig at du ikke venter med å ta kontakt.
* https://www.juristforbundet.no/globalassets/nyheter/brev-om-voldsoffererstatning.pdf

 

Advokat Kristin Andersen

Kommentarfelt stengt