11062b_91e1e4c15d4f44feb578f42f430b8597~mv2

Besøksforbud – kan jeg få det?

Har du opplevd at noen har oppført seg på en svært ubehagelig måte overfor deg – eller kanskje også utsatt deg for noe straffbart – og ønsker at denne personen ikke skal kunne kontakte deg?


Hva betyr «besøksforbud»?

Etter straffeprosesslovens regler er det mulig å ilegge en person et besøksforbud. I praksis betyr dette at personen ikke kan forfølge, besøke eller på annen måte kontakte deg.
Dette omfatter alle former for kommunikasjon, herunder telefonsamtaler, brev, tekstmeldinger, e-post eller andre henvendelser i sosiale medier.
I tillegg omfatter det kontakt gjennom tredjemann, noe som innebærer at personen ikke kan benytte seg av andre for å levere en beskjed eller komme i kontakt med deg på andre måter.

Politiet kan også beslutte at en person skal ilegges oppholdsforbud – det vil si at forbudet knytter seg til én eller flere konkrete adresser, bygninger eller lignende.
I unntakstilfeller kan også personer ilegges besøksforbud i eget hjem. Loven åpner også for å ilegge begrensede besøksforbud på nærmere angitte vilkår – eksempelvis hvis partene har felles barn.

Loven åpner også for å ilegge begrensede besøksforbud, på angitte vilkår – eksempelvis hvis partene har felles barn.


Hvorfor får man besøksforbud?

Det er mange som har et ønske om at spesifikke personer skal forbys å kontakte dem, men loven inneholder vilkår som må være oppfylt for at besøksforbud kan ilegges.
Det må være nærliggende og reell risiko for at personen ellers vil:

– Begå en straffbar handling overfor en annen person
– Forfølge en annen person
– Krenke en annens fred
– Begå ordensforstyrrelser som er særlig belastende for en annen person

At risikoen er «nærliggende og reell» innebærer at handlinger som ligger langt tilbake i tid, og hvor det i nyere tid ikke har vært hverken kontakt eller konflikt mellom partene, normalt ikke er grunnlag nok.
Hva som er tilstrekkelig i den enkelte sak er skjønnsmessig, og vi kan bistå deg med en vurdering av ditt tilfelle.

 


Mange ønsker at spesifikke personer skal forbys å kontakte dem, men loven inneholder vilkår som må være oppfylt.

 

Hvordan håndheves besøksforbudet?

Besøksforbudet begrenses i tid, og gjelder for høyst ett år av gangen. Forbudet fornyes ikke automatisk, og dersom du vurderer at det er nødvendig med videre besøksforbud må du selv be om dette.

Det er viktig å merke seg at besøksforbudet ikke innebærer at personen er pålagt å unnvike alle steder der du midlertidig måtte oppholde deg.
Dette innebærer at det ikke kan kreves at personen umiddelbart forlater eksempelvis offentlig vei eller plass, steder som er tilgjengelige for allmennheten, eller større arrangementer.

Det er representanter i påtalemyndigheten som har myndighet til å ilegge besøksforbud, og det kreves normalt at du fremsetter en begjæring til politiet. I enkelte tilfeller kan politiet ilegge besøksforbud av eget initiativ, men dette er i all hovedsak forbeholdt alvorlige straffesaker hvor politiet finner dette påkrevet av allmenne hensyn – for eksempel i tilfeller hvor det foreligger et avhengighetsforhold mellom partene, og den forbudet skal beskytte ikke ser sitt eget beste og/eller ikke ønsker at besøksforbud skal ilegges.

 


Besøksforbudet innebærer ikke at personen er pålagt å unnvike alle steder der du midlertidig måtte oppholde deg.


Vanlige misforståelser

Det er en vanlig misforståelse at det er påkrevet at du leverer en anmeldelse for at besøksforbud ilegges. Dette er ikke riktig, idet politiet kan opprette en undersøkelsessak på forholdet, som henlegges uten videre tiltak etter at spørsmålet om besøksforbud er avgjort. Du må imidlertid være klar for å gi politiet tilstrekkelige opplysninger i et avhør, slik at de kan ta stilling til om det er grunn til å ilegge besøksforbud.

Det er også en vanlig misforståelse at besøksforbudet gjelder «begge veier», det vil si at begge parter forbys å kontakte den andre. Det er den personen som ilegges et forbud som ikke kan kontakte deg, og det er denne personen som risikerer konsekvenser dersom besøksforbudet brytes. Å bryte besøksforbudet er straffbart, og kan straffes med bøter eller fengsel i inntil ett år. Ved gjentatte brudd på besøksforbudet ilegges en strengere straff, og normalt ikke en bøtestraff.


Saksgang

Hva skjer etter at du har bedt om at en annen person ilegges besøksforbud? Dersom det ikke er en åpenbar hastesak, må politiet normalt avhøre den andre parten for å innhente dennes versjon av saksforholdet. Politiet vurderer deretter om vilkårene for å ilegge besøksforbud er oppfylt. Dersom besøksforbud ilegges vil dette forkynnes for den som ilegges forbudet – normalt ved at politiet overleverer og leser opp innholdet i beslutningen for denne personen. Du vil motta et brev i posten med en kopi av besøksforbudet, og vil i enkelte tilfeller også få muntlig beskjed.

Den som forbudet er rettet mot kan bringe besøksforbudet inn for tingretten dersom han/hun er uenig i at det skal foreligge slikt forbud. Dommeren skal da vurdere om politiets beslutning er riktig. Du har rett til å forklare deg i rettsmøtet, og har i enkelte tilfeller rett til å få oppnevnt bistandsadvokat som kan bistå deg i rettsmøtet. I alle tilfeller har du mulighet til å engasjere en advokat for egen regning hvis du ønsker dette.

Dersom politiet kommer til at vilkårene for å ilegge besøksforbud ikke er oppfylt, vil du motta et avslagsbrev i posten. Du har anledning til å bringe denne beslutningen inn for retten dersom du mener den er uriktig, og også i dette tilfellet kan det bli et rettsmøte som nevnt over. I tillegg kan du, uavhengig av dette, be politiet om en fornyet vurdering dersom saken utvikler seg eller nye opplysninger tilkommer – et avslag fra politiet er i slike tilfeller ikke til hinder for en fornyet vurdering.

 

***

Advokat Kristin Andersen kan bistå deg dersom du vurderer å be om at noen ilegges besøksforbud, eller har fått et besøksforbud rettet mot deg som du mener ikke er riktig. Andersen har jobbet flere år i påtalemyndigheten, og kjenner regelverket og praksisen svært godt. Dersom grunnlaget for at du krever besøksforbudet kan være et straffbart forhold, kan hun gi deg veiledning med tanke på hvorvidt dette kan anmeldes. Hun kan for øvrig også bistå deg som bistandsadvokat eller forsvarer i straffesaker, dersom du ønsker dette.

Kommentarfelt stengt