11062b_da12916a0f64491397d01a65f3e90c88_mv2

Arv eller gave – unngå mulig skatteulempe

Hva er eventuelle fordeler med å gi eller få gave eller arv. Advokat Hans Mikkel Herberg gir deg oversikten over fordeler og ulemper, så slipper du å lese og tolke lovdata selv.

Gaver og arv regnes ikke som realisasjon i den norske skatteloven. Det betyr at arvelater og giver ikke må skattlegges for en eventuell skattemessig gevinst.
Det samme gjelder også ved forskudd på arv.

Skal utdeling i levende live anses som forskudd på arv for livsarvingen, må det stilles som en betingelse på ytelsestidspunktet, jf. arveloven § 75.

Lengstlevende ektefelle som uskiftet bo (skiftet etter førsteavdøde ektefelle er utsatt) må være klar over at det finnes begrensninger i arveloven om adgangen til å dele ut gaver og arv. Begrensningene må vurderes konkret i det enkelte tilfelle.

Når skiftet etter førsteavdøde ektefelle er utsatt må lengstlevende være klar over begrensningene i arveloven.

Arveavgift for mottaker fjernet

Tidligere var det arveavgift for mottaker, men denne ble vedtatt fjernet av stortinget i 2014. Mottaker trenger ikke å sende inn noen gave- eller arvemelding til skatteetaten på verdiene som mottas. Mottaker som mottar gaver eller arv over kr 100 000 skal føre dette inn i skattemeldingen. Grunnen til at det skal legges inn i skattemeldingen, er at det vil forklare en eventuell vekst i formuen.

Arver livsarving A en bolig etter sine foreldre, trer A inn i inngangsverdien til sine foreldre (hovedregelen), jf. skatteloven § 9-7 første ledd.

Det er imidlertid gjort unntak fra regelen om kontinuitet for bolig- og fritidseiendom når arvelater (foreldrene) kunne realisert eiendommen uten gevinstbeskatning på dødsfallstidspunktet, jf. skatteloven § 9-7 femte ledd.

Unntak fra kontinuitetsprinsippet innebærer at inngangsverdien for slike eiendommer kan settes til markedsverdi på ervervstidspunktet. Det samme gjelder ved gave.

Realisasjon av bolig og skatteplikt

Gevinst ved realisasjon av bolig er unntatt fra skatteplikt dersom vilkårene i skatteloven § 9-3 annet ledd er oppfylt. Bestemmelsen lyder:

«(2) Gevinst ved realisasjon av boligeiendom, herunder våningshus på gårdsbruk, selveierleilighet, andelsleilighet, aksjeleilighet og obligasjon med tilhørende borett, er unntatt fra skatteplikt når følgende betingelser er oppfylt:

 

a.eieren har eid eiendommen (andelen m.v.) i mer enn ett år når realisasjonen finner sted eller avtales … …, og

b.eieren har brukt hele eiendommen som egen bolig i minst ett av de to siste årene før realisasjonen. Når eieren på grunn av sitt arbeid eller av helsemessige eller lignende grunner er forhindret fra å bruke boligen, skal den tid slik brukshindring foreligger regnes med som botid hvis eieren på ervervstidspunktet ikke kjente til eller burde ha kjent til brukshindringen.

 

Kunne foreldrene ha solgt boligen skattefritt, er det viktig at A krever å få oppjustert inngangsverdien i skattemeldingen det skatteåret hvor boligen arves. Inngangsverdien på eiendommen skal oppgis i forbindelse med angivelse av formuesverdi i skattemeldingen din for det året du mottar eiendommen. Dokumentasjonen kan være en takst, prisvurdering av megler eller prospekt/prisvurdering av like eiendommer. Det anbefales at det tas vare på dokumentasjonen om skattemyndigheten senere skulle be om innsyn i dokumentasjonen. Den oppjusterte inngangsverdi vil kunne legges til grunn ved senere gevinstoppgjør.

Dersom det kan påvises at skatt­yters egen fastsetting av verdien er uriktig, kan skattemyndigheten fastsette verdien ved skjønn.
Ved et skattepliktig salg fastsettes den skattepliktige gevinsten ved forskjellen mellom skattyters inngangsverdi og utgangsverdi på eiendommen.

Eksempel

Foreldrene kjøpte en bolig i 1995 for 200 000. I 2020 arvet A (livsarving) eiendommen. A innhenter ikke noe dokumentasjon på verdien på boligen i ervervstidspunktet i 2020. A har leid ut eiendommen frem til 2022. I 2022 selger A eiendommen for kr 5.000.0000. Salget av eiendommen er skattepliktig da A ikke har benyttet boligen som egne bolig i ett av de to siste årene. Den skattepliktige gevinsten utgjør forskjellen mellom inngangsverdi (kr 200 000) og utgangsverdi (kr 5.000.000) som er kr 4.800.000. I 2022 vil gevinsten på kr 4.800.000 skattlegges med 22 %, dvs. med kr 1.056.000. Dersom A hadde gjennomført en takst på ervervstidspunktet i 2020 og krevde en oppjustering av inngangsverdien til markedsverdien i skattemeldingen det samme året, blir regnestykket noe helt annet. Taksten fra 2020 viser at eiendommen hadde en verdi på 5.100.000 da A ervervet eiendommen i 2020. A vil ha et skattepliktig tap i 2022 da han selger eiendommen for en verdi som er kr 100.000 under markedsverdien i 2020. Dette tapet vil A kunne kreve skattefradrag for i skattemeldingen for 2022. A ender opp med å få salgssummen på kr 5.000.000 og et skattefradrag på kr 22.000 (kr 100.000 *22 % = 22.000).

Eksemplet ovenfor viser at ved arv, gave eller forskudd på arv er viktig å vurdere hvordan det skatterettslige skal behandles på ytelsestidspunktet fra giver til mottaker.

Gevinst av realisering av bolig kan være unntatt skatteplikt

Gavesalg av eiendom

Ved gavesalg overføres eiendelen mot delvis vederlag. Reglene som gjelder ved gave gjelder tilsvarende for mottaker ved gavesalg under forutsetning av at det foreligger gavehensikt fra overdrager, jf. lignings ABC. Det betyr at mottaker trer inn givers inngangsverdi, jf. skatteloven § 9-7 tredje ledd.

For giver er gavesalget en realisasjon, jf. skatteloven § 9-2 bokstav a. Kan ikke giver selge eiendommen skattefritt i henhold til skatteloven § 9-3, se ovenfor, vil gavegiver skattlegges for differansen mellom gavegivers inngangsverdi og det mottatte vederlaget, mens gaveelementet (altså differansen mellom vederlaget og markedsverdi) holdes utenfor jf. skatteloven § 5-50 tredje ledd. Gavegiver får ikke fradragsrett for tap om vederlaget er lavere enn givers inngangsverdi som skyldes gaveelementet, jf. lignings ABC 2021/2022 (gaveelementet (underprisen) karakteriseres ikke som tap om gir fradragsrett, jf. Utv. 1994/1426).

Ved overføring av eiendeler benyttet i næringsvirksomhet mot delvis vederlag kan giver overføre skatteplikten til mottaker.
Denne muligheten blir ikke berørt noe nærmere i denne redegjørelsen.

Dokumentavgift ved gave og arv

Ved gave og forskudd på arv, er hovedregelen at det betales dokumentavgift. Når det gjelder arv (ikke arveforskudd), er hovedregelen at arv etter loven, er fritatt fra dokumentavgift. Fritaket gjelder kun den ideelle delen som arvingen har krav på. Dokumentavgiften er på 2,5 % av eiendommens markedsverdi på tidspunktet for tinglysing. Overføring av hjemmel til borettslagsleilighet, er ikke omfattet av reglene om dokumentavgift. Det skal således ikke betales avgift ved overføring av hjemmel til borettslagsleilighet, enten det gjelder arv eller gave.

Redegjørelsen ovenfor gir ikke en uttømmende vurdering av alle forhold.
Dersom du ønsker bistand ved gave eller arv eller forskudd på arv, er det bare ta kontakt.

Advokat Hans Mikkel Herberg

Comments are closed.